Regulamin Ligi Typera

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem zabawy polegającej na typowaniu wyników meczów piłkarskich odbywających się w ramach ligi Młode Nogi Wrocławia jest Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6, zwane dalej „Organizatorem".
2. Zabawa organizowana będzie w Serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem mlodenogi.pl (zwanym dalej „Serwisem") w czasie trwania ligi piłkarskiej Młode Nogi Wrocławia.
3. Zabawa ma charakter cykliczny tzn. rozpoczyna się w momencie pojawienia się w Serwisie terminarza kolejnej edycji ligi Młode Nogi Wrocławia, a kończy wraz z rozegraniem ostatniego meczu danej edycji tejże ligi.
4. Organizator jest odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie zabawy, udostępnianie Serwisu, na którym prowadzone jest typowanie, wyłonienie zwycięzców oraz przygotowanie nagród dla zwycięzców.
5. Regulamin obowiązuje od 24.04.2013 r.

§ 2. Udział w zabawie

1. W zabawie mogą wziąć udział zarejestrowani Użytkownicy Serwisu, którzy zaakceptowali regulamin Serwisu.
2. Akceptacja regulaminu Serwisu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w szczególności do udziału w zabawie „Liga Typera".
2. Zadaniem graczy jest prawidłowe wytypowanie wyników jak największej liczby rozgrywanych w rzeczywistości meczów odbywających się w ramach ligi Młode Nogi Wrocławia oraz zgromadzenie jak największej liczby punktów.
3. Do udziału w zabawie można dołączyć w dowolnym momencie.
4. Użytkownik może typować dowolną liczbę spotkań, przy czym może wskazać tylko jeden wynik każdego meczu.
5. Użytkownik może typować i zmieniać wynik meczu do momentu jego rozpoczęcia. Terminy rozpoczęcia spotkań znajdują się w Serwisie w zakładce Terminarz.

§ 3. Punktacja

1. Za każdy dobrze wytypowany wynik lub za dobre wytypowanie zwycięzcy, przyznawane są punkty.
2. Użytkownik otrzymuje 3 punkty za dobrze wytypowany wynik lub 1 punkt za dobrze wytypowanego zwycięzcę.
3. Walkower jest traktowany jako wynik 3:0.
4. W przypadku wytypowania prawidłowego wyniku, podane wyżej wartości nie sumują się
5. Informacje o ilości zdobytych punktów przez Użytkownika będą wyświetlane w Serwisie (zakładka Typer)
6. Zwycięzcą zostaje osoba, która na koniec zabawy zgromadzi najwięcej punktów.
7. Informacja o zwycięzcy zostanie podana w Serwisie, a także na profilu Młodych Nóg Wrocławia w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W przypadku odwołania lub unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w tym Regulaminie, decyzję o tym jak przyznawane będą punkty, podejmuje Organizator.
2. Organizator zabawy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zaprzestania prowadzenia zabawy bez podania konkretnego powodu z uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Użytkowników.